Oudercommissie

Aanmelden

Oudercommissie

Op het moment dat uw kind is ingeschreven bij Kinderopvang UPP, kunt u zitting nemen in onze oudercommissie. Een paar keer per jaar (door de o.c. zelf te bepalen) zal de commissie zitting houden en zullen er lopende en/of nieuwe zaken aan de orde komen. De oudercommissie wordt beperkt tot maximaal vier leden.

De oudercommissie houdt zich bezig met de kwaliteit en regels van Kinderopvang UPP. Zij zien er op toe dat alles wordt nagestreefd waar de opvang voor staat en die de wet aan de kinderopvang stelt.

Pedagogisch werkplan

Hierin staat de werkwijze en visie van de opvang.

Veiligheidinventarisatie model

Hierin staan de risico’s geïnventariseerd en is er een plan opgesteld wat er aan wordt gedaan en de afspraken hoe hiermee om wordt gegaan.

Hygiëne inventarisatie model

Hierin staat hoe op de opvang om wordt gegaan met de hygiëne en de handelingen. Ook staat hierin beschreven wat er gedaan wordt om de hygiëne te waarborgen.

Klachtenregeling

Op het moment dat de cliënt een klacht heeft, en dit al met de leiding heeft besproken en nog niet na tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zich richten tot de oudercommissie. De o.c. zal de cliënt helpen de juiste informatie te verstreken die de cliënt nodig heeft zijn klacht te kunnen laten behandelen door de Branchevereniging.

Branchevereniging

Kinderopvang UPP is aangesloten bij de Branchevereniging, deze vereniging zal de klacht bij de Stichting Geschillen commissie neerleggen. (www.sgc.nl)

De Brancheorganisatie kinderopvang

Postbus 3332 3502GH Utrecht Telnr: 030 75 39 900.

De namen van de ouder commissie leden kunt u vinden op het mededelingen bord in de opvang. Ook zullen de ouders door de nieuwsbrief die 4 keer per jaar zal worden uitgebracht op de hoogte worden gesteld van de namen en activiteiten van de o.c. leden.

Spelen & opgroeien
Lekker lezen

Veelgestelde vragen

Hoe is de overlegstructuur?

Antwoord

Wanneer komt de oudercommissie bijeen?

Antwoord

Kan ik deelnemen in de oudercommissie?

Antwoord

Kinderopvang Upp In all this world there is nothing so beautiful as a happy child. (2)